Udzielane Sakramenty

W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach udzielane są następujące Sakramenty Święte:

Sakrament Małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się w kancelarii  parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Wymagane dokumenty:  

1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż sześć miesięcy od daty wystawienia). Akt chrztu (metryka) powinien zawierać także adnotację o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania.

Akt chrztu nie jest wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w parafii, gdzie jest przeprowadzana „rozmowa kanoniczno-duszpasterska z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” (spisywany protokół).

W przypadku, gdy narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, należy dostarczyć jeden z poniższych dokumentów:

 • zgodę/upoważnienie do przeprowadzenia kanonicznych badań przedślubnych i pobłogosławienia związku małżeńskiego w Sanktuarium na Krzeptówkach (w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi) od Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron). Wówczas „rozmowa kanoniczno-duszpasterska z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” (protokół) jest dokonywana w tutejszej kancelarii parafialnej
 • licencję (wówczas całość dokumentów kompletuje się w parafii zamieszkania – włącznie z przeprowadzeniem „rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej

2. Dowody osobiste narzeczonych. 

3. Świadectwo ukończenia kursów przedmałżeńskich.

4. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.

5. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (uwaga: „zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z USC posiada urzędową ważność sześciu miesięcy). 

6. Dane personalne świadków. /Imię i Nazwisko; wiek, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód/.

7. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny dokument. W przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka.

UWAGA: wyjątkowo istnieje możliwość uzgodnienia dodatkowych elementów dekoracyjnych Sanktuarium (z Siostrą Zakrystianką), jak też artystycznych z zakresu oprawy muzycznej (z poszanowaniem prawa liturgicznego)  – konieczny jest wcześniejszy kontakt z Panem Organistą.


Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament chrztu jest udzielany Dzieciom, których Rodzice mieszkają na terenie tutejszej parafii.

Osoby spoza parafii, które z różnych ważnych powodów chciałyby ochrzcić Dziecko w Sanktuarium Pani Fatimskiej na Krzeptówkach powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię.

W Kancelarii Parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia Dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa Rodziców (jeżeli Rodzice żyją 
  w związku sakramentalnym).
 3. Jeśli Rodzice Dziecka nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, dostarczają zgodę na chrzest w Sanktuarium (w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi) od Księdza Proboszcza z parafii, w której mieszkają.
 4. Dane Rodziców i Rodziców Chrzestnych. (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).
 5. Rodzice i Chrzestni winni w pełni uczestniczyć w sakramencie chrztu, czego widomym znakiem jest spowiedź przed chrztem i przystąpienie do komunii świętej w trakcie ceremonii chrzcielnych.
 6. Zaświadczenie dla Rodziców Chrzestnych z parafii w której mieszkają:
  • potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami,
  • oraz potwierdzające, że mogą odpowiedzialnie wypełniać funkcję ojca lub matki chrzestnej.

Rodzice i Chrzestni Dziecka są zobowiązani do udziału w katechezie przed chrzcielnej (dotyczy tych, którzy po raz pierwszy są rodzicami bądź chrzestnymi). Na taką katechezę umawiamy się indywidualnie z księdzem podczas spisywania aktu chrztu w Kancelarii Parafialnej.

Wymagania stawiane Chrzestnym – Chrzestna(y) musi spełniać następujące warunki:

            – nie jest Matką lub Ojcem przyjmującego chrzest;

            – mieć ukończone 16 lat;

            – być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

            – prowadzić życie zgodne z wiarą;

            – przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję Chrzestnego; (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić  funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika; natomiast prawosławny, gdy taka jest wola Rodziców Dziecka, może być Chrzestnym, obok Chrzestnego katolika).

            Do chrztu są potrzebne następujące rzeczy: 

 1. BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; Rodzice i Chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 2. ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Sakrament Pokuty i Pojednania

Zanim penitent przystąpi do konfesjonału, by otrzymać rozgrzeszenie, powinien spełnić następujące warunki:

 • przygotować się do sakramentu pokuty poprzez rachunek sumienia
 • wyrazić przed Bogiem i w prawdzie osądu własnego sumienia żal za grzechy
 • podjąć mocne postanowienie poprawy
 • wyznać swoje grzechy, niedoskonałości i zaniedbanie dobra w szczerej spowiedzi
 • zadośćuczynić Panu Bogu i bliźniemu

            W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej sakrament pokuty jest sprawowany w następujących godzinach:

codziennie w godzinach:

9.00 – 13.00

15.00-18.00

oraz podczas każdej Mszy św. 

PRZEBIEG SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Uklęknij i pozdrów księdza słowami:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Następnie przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Odpowiedz: Amen.

Przedstaw się:  Jestem… (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.).

Ostatni raz spowiadałem się…

Rozgrzeszenie otrzymałem… (albo: nie otrzymałem

Pokutę odprawiłem… (albo: nie odprawiłem).

Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać że…(jeśli zapomniałeś jakiś grzech ciężki)

Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana następującymi grzechami:

Wyznaj teraz swoje grzechy.

Zakończ wyznawanie grzechów słowami:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze z miłości do Boga żałuję i postanawiam się z nich poprawić. Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o naukę i zbawienną pokutę.

Ksiądz może pouczyć spowiadającego się, a następnie naznacza pokutę 
i udziela rozgrzeszenia:

BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA, KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE SWEGO SYNA I ZESŁAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

Odpowiedz: Amen.

Następnie ksiądz dodaje: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz odpowie: Idź w pokoju.


Sakrament Namaszczenia Chorych

Sakrament namaszczenia chorych ma na celu powierzenie cierpiącemu Chrystusowi tych wiernych, którzy ciężko chorują. Sakramentu tego udziela się przez namaszczenie olejami i wypowiedzenie słów przypisanych w księgach liturgicznych. Olej używany do namaszczenia chorych jest pobłogosławiony przez biskupa w katedrze w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma. Duszpasterze oraz bliscy z otoczenia chorego powinni zadbać, aby chory został umocniony tym sakramentem 
w odpowiednim dla niego czasie.

Kto jest uprawniony do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych? Uprawnionym jest każdy wierny, który z powodu np. choroby, starości 
o tenże sakrament sam poprosi (lub – w jego imieniu – uczynią to jego najbliżsi). 
W razie wątpliwości co do istnienia samej świadomości chorego albo uzasadnionej wątpliwości czy w ogóle on jeszcze żyje –  gdy był on praktykującym katolikiem i proszą o ten sakrament jego najbliżsi – należy wezwać kapłana i poprosić o udzielenie tego sakramentu. Sakrament ten może zostać powtórzony w przypadku kiedy chory wyzdrowieje i zachoruje ponownie bądź też w przypadku pogorszenia zdrowia podczas trwania tej samej choroby.

            Co przygotowujemy w domu w związku z udzielaniem namaszczenia chorych?

 1. Stół zasłany białym obrusem;
 2. Na stole ustawiamy krzyż i dwie świece;
 3. Z boku stawiamy wodę święconą z kropidłem oraz na talerzyku małą kulkę z waty.

Pogrzeb katolicki

            Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła, który wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie. 

            Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.

Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią np. przez:

            –  Msze św. w 30 dzień po śmierci

            – Msze św. w rocznicę śmierci;

            – Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);

            – „wypominki” w miesiącu listopadzie;

Sprawdź informacje o rodzajach mszy TUTAJ

            Kto może być pozbawiony pogrzebu katolickiego? Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 1184 § 1: „Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni: 

 1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (również ci, którzy wystąpili 
  z Kościoła formalnym aktem apostazji)
 2. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej; 
 3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych”.

         Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:

            – należy przedstawić oryginalny „akt  zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego w celu wpisania do ksiąg,

            – jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie tutejszej parafii należy dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania: hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie 
z obrzędami katolickimi,

            – jeżeli osoba zmarła w szpitalu i przyjmowała tam sakramenty, należy przedstawić obrazek z informacją o udzieleniu sakramentu chorych czy wiatyku (wystawioną przez kapelana szpitala).


Kolęda (co należy przygotować w domu?)

 1. Stół zasłany białym obrusem;
 2. Na stole postawić krzyż i dwie świece; 
 3. Z boku postawić wodę święconą z kropidłem oraz ew. położyć Pismo Święte.
 4. Dzieci i młodzież uczestnicząca w katechezie przygotowują zeszyty do religii.

Po skompletowaniu potrzebnych dokumentów lub w kwestiach nie usystematyzowanych w powyższym opisie, zachęcamy do kontaktu mailowego: parafiakrzeptowki@gmail.com lub telefonicznego: 18 20 66 420