Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Parafię z wykorzystaniem strony internetowej www.smbf.pl, w tym zasady przekazywania darowizn i składania intencji modlitewnych.

§1
[definicje]

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Strona – portal internetowy, a więc stronę internetową www.smbf.pl wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.

2) Parafia – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Parafia Niepokalanego Serca Maryi (Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej) świadcząca za pośrednictwem strony internetowej usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług pośrednika usług finansowych, jak również poprzez przelewy tradycyjne i elektroniczne.

3) Regulamin – niniejszy regulamin.

4) Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).

5) Pośrednik usług finansowych – Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808, Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

6) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele Parafii (Sanktuarium).

7) Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

8) Usługa – umożliwienie wprowadzenia na stronie i wysłania za jej pomocą intencji modlitewnej, która zostanie następnie wymieniona w modlitwach prowadzonych przez Parafię w Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem, a także możliwość pozyskiwania informacji na temat Parafii, dokonania darowizny lub przekazania ofiary za zamówioną Mszę św. na rzecz Parafii za pośrednictwem funkcjonalności na stronie i z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.

§2
[Postanowienia ogólne]

1. Strona służy do komunikacji z Użytkownikami, a zwłaszcza do przekazywania im informacji, przyjmowania intencji modlitewnych, a także zbiórce środków pieniężnych na cele Parafii (Sanktuarium).

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Strony ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, zaś korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.

3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności. Parafia  ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług elektronicznych (przez które rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu) w razie naruszenia zapisów regulaminu. Parafia ma prawo usunąć ze Strony wprowadzone tam przez Użytkownika treści, które nie są zgodne z prawem, naruszają dobra osobiste Parafii (Sanktuarium) lub innych osób, zawierają wulgaryzmy lub są nie zgodne z przeznaczeniem Strony.

4. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym na stronę – w tym przesyłanie takich treści w miejscu przeznaczonym do wpisywania intencji. Zabronione jest również wprowadzanie przez Użytkownika treści zawierających wulgaryzmy, naruszających dobra innych osób, zawierające dane osobowe osób innych niż Użytkownik itd.

§3
[darowizna, czyli przekazanie środków]

1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.

2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

3. Darowizna może być powiązana z przekazaniem Parafii intencji mszalnej lub modlitewnej, co następuje w sposób określony na stronie. O terminie Mszy św., odprawionej w zamówionej intencji parafia informuje poprzez ogłoszenia, a także z wykorzystaniem danych kontaktowych pozostawionych przez Darczyńcę.

§4

[warunki techniczne korzystania ze Strony, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.]

1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem strony, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:

1) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu;

2) Dostęp do Internetu;

3) Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;

4) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.

2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5
[zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności strony.
2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.

3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.

4. Parafia za pośrednictwem strony i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie darowizny, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

5. Parafia nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

§6
[ostrzeżenie]

Parafia (Sanktuarium)  przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. Parafia dołoży wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§7
[ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z Twoich danych]

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Parafia (Sanktuarium).
  2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności”, który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

§8
[Reklamacje]

  1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym kustosz@smbf.pl
  2. Parafia nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§9
[Zmiany Regulaminu]

1.    Parafia ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.

2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na stronie.

§10
[Postanowienia końcowe]

  1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie, z zastrzeżeniem §9.
  2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Parafią (Sanktuarium), dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.