TRIDUUM SACRUM – Wielki Czwartek. Komentarze do liturgii

← wróć do listy

TRIDUUM SACRUM – Wielki Czwartek. Komentarze do liturgii

Triduum SacrumKomentarze do liturgii

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Wprowadzenie:

Uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne. Są to najważniejsze dni całego roku liturgicznego. Wchodząc w święte tajemnice wkraczamy w wielowiekową tradycję Kościoła Świętego, który gromadzi swoje dzieci, aby przeżywać zbawcze wydarzenia z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli Jego Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie, i w nich uczestniczyć.

Dzisiaj – My – Wspólnota parafialna, Pielgrzymi oraz Dobrodzieje tego Sanktuarium – łączący się duchowo przez Internet – wraz z kapłanami, tak jak przed wiekami Apostołowie, stajemy w Wieczerniku gdzie gromadzi nas Chrystus. Chrystus, który na nowo ustanowi dla nas i dla naszego zbawienia sakrament Najświętszej Eucharystii. Jezus ustanawiając Eucharystię zawarł w niej całą tajemnicę odkupienia, a także dokonał w sposób sakramentalny Ofiary Krzyża, która miała miejsce w Wielki Piątek.

Tego wieczoru uobecni się jedyna i najdoskonalsza ofiara Chrystusa.
W modlitwie eucharystycznej usłyszymy, że dziś – w dzień przed męką, Jezus weźmie chleb w Swoje święte i czcigodne ręce, aby dać nam swoje Ciało na pokarm. Ta ofiara da też początek sakramentalnemu Kapłaństwu.

Niech dzisiejsza liturgia stanie się też dla nas okazją do dziękczynienia za wielki dar Chrystusowej miłości do nas, jakim jest Kapłaństwo. Dzięki naszym kapłanom możemy korzystać z łask płynących ku nam w świętych sakramentach.

Naszą radość i dziękczynienie za ustanowienie dwóch sakramentów: Najświętszej Eucharystii i Kapłaństwa, wyrażą bijące dzwony podczas hymnu: „Chwała na wysokości Bogu”, który jest uwielbieniem Wszechmogącego Boga za wielkie dzieła, jakich Bóg Ojciec dokonuje przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu”, aż do Wigilii Paschalnej zamilkną organy i dzwony w kościołach. Ta cisza będzie szczególnym znakiem. Ona wprowadzi nas w święte misteria i będzie zapowiadać wydarzenia zbliżającego się czasu, w którym Jezus Chrystus podejmie Cierpienie i Śmierć dla naszego zbawienia.

W modlitewnym skupieniu oczekujmy rozpoczęcia Mszy Świętej.

Przed Czytaniami

Pierwsze czytanie przedstawia naszym uszom i oczom prawo dotyczące ceremonii uczty paschalnej w Starym Testamencie, zaś drugie ukazuje ustanowienie Eucharystii, która jest ucztą paschalną Nowego Testamentu. Połączeniem
i wyjaśnieniem istoty przymierza zawartego w obu ucztach jest psalm responsoryjny, a szczególnie refren, który będziemy śpiewali: „Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela”. Przymierze nie dokonuje się już przez krew zwierząt, ale poprzez Krew samego Chrystusa.

Dziwnym mogłoby się wydawać zestawienie tych dwóch czytań
z trzecim, czyli Ewangelią przedstawiającą umycie nóg podczas Ostatniej Wieczerzy. Jednak stwierdzenie, które Jezus wypowiedział do świętego Piotra wyjaśnia nam sens i znaczenie tego obrzędu w kontekście Eucharystii. Chrystus mówi do Piotra: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną” (J 13, 8). Zatem konieczne jest przygotowanie do bycia razem z Chrystusem w czasie uczty; konieczne jest obmycie się z grzechów, by móc uczestniczyć we wspólnocie eucharystycznej.

„Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.” 

Wsłuchujmy się w Słowo Boże.


Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ołtarza wystawienia

Za chwilę Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza wystawienia
– zgodnie z tradycją zwanego ciemnicą. Podczas procesji będziemy śpiewali hymn „Sław języku tajemnicę”. Za odśpiewanie tego hymnu możemy dziś uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Przy ołtarzu wystawienia będziemy adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, dziękując za Jego obecność wśród nas. Chcemy uświadomić sobie, że umocnieni Eucharystią – Chlebem Aniołów, mamy swoim życiem świadczyć w świecie o obecności Chrystusa.

Czuwając u stóp naszego Mistrza zechciejmy wypełnić prośbę naszego Pana: „Czuwajcie i módlcie się”. Stańmy przy Nim w trakcie Jego pojmania
i przetrzymywania w więzieniu, tak, aby nie był przez nas opuszczony.

Od dzisiaj, aż do uroczystej Wigilii Paschalnej na ołtarzu nie będzie sprawowana Eucharystia, dlatego po zakończeniu liturgii ołtarz zostanie obnażony, zostanie zabrany Krzyż. To ogołocenie prezbiterium kościoła a przede wszystkim ołtarza,
w symboliczny sposób ukaże nam opuszczenie i osamotnienie Jezusa podczas Jego Chwalebnej Męki.